زکات
زکاتتوانمندسازی مددجویان اولویت کار و تلاش در امداد خواهد بود
فقر زدایی در جامعه به فکر جدید و خرد جمعی نیاز دارد و برای رسیدن به این مهم و ارائه و پیش بینی راه کار های جدید در مبارزه با فقر اتاق فکری را با همکاری و همراهی همه اقشار جامعه از جمله نخبگان، مدیران، روحانیون، امدادگران و حتی جامعه هدف تشکیل خواهیم داد.